DRIFT

13/05/2017 - STUDIO/K

1 En het is geschied, als De Duif al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn Zwerm zeide:
2 Gij weet, dat weldra het festival is, en ik, De Duif, zal overgeleverd worden, om gedood te worden.
3 Tezelfdertijd vergaderden De Raaf en de kwaadgevederden der aarde, in de troonzaal des Witte Nests;
4 En zij beraadslaagden te zamen, dat zij De Duif met listigheid vangen en doden zouden.
5 Doch zij zeiden: Niet ter plaatse van het festival, opdat er geen oproer worde onder het gevogelte.
6 Over deze kwestie volgde in de Ravenaanhang geenszins een dispuut,
7 Gezien hen allen bekend was, als ware het hen ingegoten door de moederlijke vogelbek,
8 Dat men de relatie tussen democratie en dierenbescherming zoutloos tot zich nemen moet:
9 Een ontzegging van eenieders recht de festiviteiten te voltrekken zou hen slecht bekomen.
10 Hoe groot dus ook hun afgunst jegens De Duif en zijn Zwerm,
11 Zij hadden nochtans in hun geloof te volharden tot ver na het laatste noodgeval,
12 Dat niet hun kwade haat maar de wilszwakte van een der Zwermelingen,
13 Ten langen het einde van De Duif zou inluiden.
14 Toen ging, als door de duivel aangeroepen, een der Zwermelingen, genaamd Corvus, tot de Ravenaanhang te Witte Neste,
15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal De Duif u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen.
16 En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij De Duif overleveren mocht.
17 En op den eersten dag der ongehevelde broden kwam de Zwerm tot De Duif, zeggende tot hem: Waar wilt gij, dat wij u bereiden het festival te vieren?
18 En hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een Studio/K, en zegt hen: De meester zegt: Mijn tijd is nabij, ik zal bij u het festival houden met mijn Zwerm.
19 En de Zwerm deed, gelijk De Duif hun bevolen had, en bereidde het festival.
20 En als het avond geworden was, zat De Duif aan met de Zwerm.
21 En toen het festival stond aan te vangen, zeide hij: Voorwaar, ik zeg u, dat een van u, mij zal verraden.
22 En zij, zeer bedroefd geworden zijde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: Ben ik het, Duif?
23 En hij, antwoordende, zeide: Die de klauw met mij in den schotel indoopt, die zal mij verraden.
24 De Duif gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is; maar wee dien vogel, door welken De Duif verraden wordt; het ware hem goed, zo die vogel niet geboren was geweest.
25 En Corvus, die hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, o Duif? Hij zeidde tot hem: Gij hebt het gezegd.
26 En zij vierden verder het festival,
27 En zij laafden zich aan gepaste hoeveelheden Duivenbloed,
28 En zij bepraatten de filosofische implicaties van zwarte gaten, evenals de normalisering van seksualiteit,
29 En zij sneden aan het lichaam als thema in Visconti’s cinematografie en in hedendaagse Nederlandstalige literatuur.
30 Totdat te zekere tijde het ernstig ogenblik aanbrak,
31 Waarop de toekomst van religie ter tafel kwam, men kreeg voorschoteld lessen uit de islamitische filosofie,
32 En vele zwaargelaafde Zwermelingen beleefden buitengewone ervaringen in het lichaam en de geest.
33 Doch Gallus, antwoordende, zeide tot De Duif: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden.
34 De Duif zeide tot Gallus: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen.
35 En Gallus vroeg vergiffenis voor de disabilities die zijn gelederen te wachten hadden,
36 En De Duif, terstond, verleende hem gratie.
37 Met zulk een gebaar werd het einde van het festival ingeluid.
38 Tenslotte zeide De Duif tot de Zwerm: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij.
39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Hoogste Vogel, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan! doch niet, gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt.
40 En hij kwam tot de Zwerm en vond hen slapende, en zeide tot Gallus: Kunt gij dan niet een uur met mij waken?
41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
[…]

***

De Duif

Niet zelden, ter vermaak, vangen de ravelingen,
Een witte Duif, brenger van hoop en vreê,
Hun metgezel, die ging waar zij ook gingen,
Drift zelfs door zwarte tijden met hen mee.

Maar zodra hij wordt gekooid, gevangen,
Verdoft is plots Gods dons, de geest geweken;
Zijn ranke, witte vlerken blijven treurig hangen,
Als Bijbelbladen die aan hun band ontbreken.

Gevleugelde boodschapper, nu krachteloos, onhandig!
Komiek en lelijk ook, voorheen zo’n lust voor ’t oog!
Eén raveling kraait naar ’s vogels aangezicht, vijandig,
Een andere pikt en pikt, tot hij ter ziele toog.

De Filosoof is gelijk die Duif der hemelsferen,
Hij die met de storm verpoost, lacht boog en schutter uit;
Maar aan de grond gebannen, waar spotters hem kleineren,
Vindt hij zich door raafvandalen in zijn gang gestuit.

programma

Hieronder vindt u het programma van Wijsgerig Festival DRIFT 2017 – het vlees is zwak.
Het blokkenschema kunt u vinden door hier te klikken.
 

This lecture asks what political philosophers can contribute to the animal ethics debate. Is animal ethics the preserve of moral philosophers or does political philosophy also add something of significance to the debate about how we ought to treat animals? It is argued that there are three main political dimensions to the animal ethics debate. The first relates to questions of feasibility. The second focuses on the utility of regarding animals as beneficiaries of justice as opposed to moral status. The third emphasises the importance of incorporating animals into the democratic community. Together, these three strands constitute a new ‘political turn’ in animal ethics.

Robert Garner. Department of Politics and International Relations,University of Leicester; a leading expert on animals, politics and ethics; books include Animals, Politics and Morality and A Theory of Justice for Animals.

23:30-00:15, SK3

De Westerse filosofie lijkt wel gevangen in een onoplosbaar dualisme tussen geest en materie. Door dit dualisme zijn we gedwongen het bestaan van een geestelijke werkelijkheid ofwel te ontkennen, ofwel min of meer op gezag aan te nemen; een tussenweg lijkt er niet te zijn. Materialisten en moralisten, naturalisten en Godgelovigen zitten in hetzelfde schuitje: net als de geit, de wolf en de kool uit het kinderraadsel. Is er een tussenweg? De bijna geheel vergeten filosoof Carl du Prel (1839-1899), Schopenhaueriaan, occultist en voorloper van C.G. Jung, meent van wel. In zijn Monistische Seelenlehre doet hij een beroep op het zgn. 'astrale lichaam' als de verbinding tussen vlees en geest. Hoe bizar dit beroep voor een hedendaags mens ook moge lijken, het 'astrale lichaam' heeft oude papieren. Schelling spreekt er affirmatief over, en met enige goede wil zou de idee ervan zelfs nog bij Deleuze en Derrida kunnen worden aangetroffen. Maar het allermerkwaardigste is wel: Du Prel baseert zich niet op speculatie maar op de ervaring.

In deze lezing zal Sneller enkele punten uit Du Prels fascinerende ideeën over het astrale lichaam naar voren halen, en onderzoeken of ze voor hedendaagse mensen toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Rico Sneller (1967) is universitair docent Wijsgerige antropologie bij het instituut wijsbegeerte van de universiteit Leiden. Hij promoveerde op de filosofie van Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel gaat zijn belangstelling uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden en hun verhouding tot de 'rationaliteit'. 

21:30-22:15, SK2

Helaas kan de lezing van Annemarie Kalis geen doorgang vinden. Onze excuses!

Het vlees is zwak, zoveel is duidelijk. Toch geven we niet altijd toe aan verleiding: hoe beperkt en feilbaar ook, mensen hebben wel degelijk zoiets als een vermogen tot zelfcontrole. Maar hoe moeten we dit vermogen begrijpen? In de hedendaagse filosofische en psychologische literatuur wordt zelfcontrole over het algemeen beschouwd als een mechanisme dat ons handelen (tenminste nu en dan) causaal beïnvloedt.
Kalis zal beargumenteren dat dit recente idee berust op een problematische manier van denken over mentale activiteit en dat Aristoteles ons nog veel kan leren over zelfcontrole en ons voortdurende tekort daaraan.

Annemarie Kalis is universitair docent bij het Ethiek Instituut / Departement Filosofie en Religiestudies. Ze heeft een dubbele achtergrond in psychologie en wijsbegeerte; haar expertisegebieden zijn handelingstheorie, philosophy of mind, ethiek en morele psychologie. In 2009 verdedigde ze een proefschrift over het fenomeen akrasia ofwel wilszwakte.

22:30-23:15, SK3

The talk will look into some aspects of the notion and phenomenon of ending (something), and of the end as such. For example, it will look into the (often) very close relation between repetition and some idea of the end, and it will examine several possible structures of this relationship. One is the structure at work in many phenomena of addiction: in addiction the repetition of some action is very much sustained and supported by the idea that one can stop/end whenever one wants. The perspective or possibility of “ending it” is often what makes  possible the repetition of the very action that we want to end. Then there is the fantasy of ending which intensifies the experience of what one is doing (like, for example, in the case of love relations with a necessary end in view). Repetition, or repeating of the end, again and again, is also an interesting structure. The talk will also examine several temporalities of ending, its fantasies, as well as the question of its functioning as a significant, radical interruption or discontinuity.

Alenka Zupančič is a research advisor at the Institute of Philosophy of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and professor at the European Graduate School, Switzerland. Notable for her work on the intersection of philosophy and psychoanalysis, she is the author of numerous articles and books, including Ethics of the Real: Kant and Lacan; The Shortest Shadow: Nietzsche's Philosophy of the Two; Why Psychoanalysis: Three Interventions; The Odd One In: On Comedy; and What is Sex? (forthcoming with MIT Press).
 

20:15-21:00, SK3

Van alle taboes die de (post)moderne in acht neemt is de hardnekkigste misschien de zondigheid van de mens. Er zijn redenen voor om, zoals bijvoorbeeld Baudelaire doet, de afgunst niet alleen aan te wijzen als de ergste zonde, maar zelfs als de wortel van alle kwaad. De afgunstige is immers niet zomaar egoistisch maar kwaadaardig: hij eist niet zomaar voor zichzelf op wat de ander heeft, maar vindt het belangrijker de ander zijn genot te vergallen dan zelf te genieten. De afgunst is de wortel van het ressentiment (wrok) waar onder meer het hedendaagse (neo)fascisme op inspeelt. Het is misschien ook niet gek om de zes overige 'hoofdzonden' te begrijpen als een soort omwerking van de afgunst.

Frank Vande Veire publiceerde over kunst, literatuur en filosofie. Voor De geplooide voorstelling ontving hij de Vlaamse Cultuurprijs voor Kritiek. Hij publiceerde ook Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie, Neem en eet, dit is je lichaam. Fascinatie en intimidatie in de hedendaagse cultuur  en de roman Bloeiende Agatha. Hij is docent filosofie aan het KASK Gent.

23:45-00:30, SK1

As it was in the previous century, violence is a decisive phenomenon today in its new -visible and invisible- forms. According to Arendt the only remedy of violence is the human capacity of action, since it is the manifestation of the human potentiality to take initiative and to perform the unexpected. But, what are the limits of this capacity and who are the subjects of such an initiative?

Sanem Yazicioglu is an Assistant Professor at Tilburg University. She studied and worked at Istanbul University and she did research on phenomenology at the Husserl-Archiv Freiburg as an Alexander von Humboldt fellow. Yazicioglu wrote her dissertation on praxis and poiesis in Hannah Arendt, so she also works on the interaction between politics and aesthetics, particularly on topics such as temporality, perception, memory and identity.

23:30-00:15, SK2

At the end of the introduction into his "Negative Dialectics", the German philosopher Theodor W. Adorno makes a startling claim, namely that it is never the real but always the possible that blocks the path to utopia. Luchino Visconti seems to have reached a similar conclusion in his films, though it is unlikely that Adorno ever watched them. How are we to understand Adorno's and Visconti's insight when viewed from the standpoint of philosophy and then again from the point of view of art? In the present context, this question appears to be a pressing one since the importance of potentiality tends to be emphasised as soon as the question of change arises.

Josef Früchtl, Prof., Dr., born in 1954; studies of Philosophy, Theory of Literature and Sociology in Frankfurt/M. and Paris; from 2002-2005 President of the Deutsche Gesellschaft für Ästhetik (DGÄ); since 2003 co-editor of the Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft (ZÄK); 2005 Chair in Philosophy of Art and Culture at the University of Amsterdam; September 2007-2012 Head of the Department of Philosophy. His best known monographs are: Mimesis: Konstellation eines Zentralbegriffs bei Adorno (Würzburg: K&N 1986); Das unverschämte Ich. Eine Heldengeschichte der Moderne (Frankfurt/M.: Suhrkamp 2004), published in English as The Impertinent Self. A Heroic History of Modernity with Stanford University Press 2009; Vertrauen in die Welt. Eine Philosophie des Films (München: Fink 2013), forthcoming in English as Trust in the World. A Philosophy of Film with Routledge 2017.

Alexander García Düttmann lives in Berlin and teaches aesthetics and philosophy at The University of the Arts (UdK). His most recent publications are the books What Does Art Know? (Konstanz: Konstanz University Press 2014) and Against Self-Preservation (Berlin: August Verlag 2016). In preparation: What is Contemporary Art? (Konstanz: Konstanz University Press). His edition of Jacques Derrida's lecture course Theory and Practice, on Marx and Althusser, was published by Éditions Galilée (Paris) in March of 2017.

21:45-22:30, SK2

Remke Kruk zal spreken over een filosofische vertelling waarin het moreel gedrag van de mens tegenover de rest van de schepping scherp wordt bekritiseerd. Het verhaal komt uit de geschriften van de Zuivere Broeders van Basra, een groep van islamitische filosofen die in de 10 e eeuw actief waren in Baghdad, en wiens werk nog steeds wordt gelezen. Hun filosofie bouwt voort op die van de Grieken en andere oudere denkrichtingen zoals onder andere het gnosticisme. Zij maken in hun werk vaak gebruik van verhalen om de essentie van hun boodschap over te brengen. Zo’n verhaal is De Zaak van de Dieren tegen de Mensen, hier besproken.

Remke Kruk is emeritus hoogleraar Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden. Zij houdt zich vooral bezig met de Grieks-Arabische wetenschaps- en filosofietraditie.

20:30-21:15, SK4

Part I (F.A. Muller)
An overview of pivotal moments in the history of Western Thought about space, time and spacetime, ending with Einstein’s revolutionary views and their philosophical backlash, on the famous dispute between Leibniz and Newton, and on Kant’s influential transcendental epistemology.
Part II (S. de Haro)
From singularities in spacetime (black holes), Hawking information loss and entropy, via holography to the putative emergence of spacetime from something else.

F.A. Muller studied the foundations and philosophy of science at Utrecht University and believes that life is absurd, horrible and good for a few laughs and more tears. He believes that when we die, our world comes to an end - the most disturbing prospect we all have to come to terms with in one way or another. I believe that reason and imagination are the quintessential attributes of our species, which somehow emerge from those staggering constellations of quarks & leptons that we are, and which has evolved, slowly and haphazardly, from green slime that once drifted in the primal soup on planet Earth.

Sebastian de Haro teaches Quantum Physics, Statistical Mechanics, Mathematical Methods in Physics, Philosophical Problems and Big Questions in Science at AUC. De Haro is currently also a Tarner scholar at Trinity College, Cambridge, in Philosophy of Science and History of Ideas, and a Member of the Faculty of Science and the Vossius Center for History of Humanities and Sciences of the University of Amsterdam. He did his PhD in theoretical physics in 2001 under Gerard 't Hooft (Nobel Prize in Physics 1999). His areas of research are quantum gravity, string theory and philosophy of science.
21:15-22:15, SK3

Lezen is een hoofdzaak, je doet het met je hoofd. Of wacht, pleitte Susan Sontag niet in '66 al vurig tegen verstandelijke interpretatie en voor een 'erotics of art'? Lichamelijkheid is een opkomend thema in de literatuur(studie). In romans uit de jaren '60 bijvoorbeeld, kun je teruglezen hoe het toenemende consumentisme zich weerspiegelt ziet in een groeiende focus op lichamelijkheid ('koop dit product want het is goed voor je lijf!'). Zijn er ook verbanden te vinden tussen de rol van lichamelijkheid in de hedendaagse Nederlandstalige literatuur en maatschappelijke tendensen? Hans Demeyer, docent Dutch & Comparative Literature aan University College London, met een proefschrift over de rol en de innovatieve functie van het lichaam in de Nederlandstalige prozavernieuwing tussen 1960 en 1975 op zijn naam, modereert een gesprek tussen:
Simone Atangana Bekono, afgestudeerd als dichter van de opleiding ArtEZ Creative Writing met de bundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren, die onder meer de ervaring onderzoekt van lichamelijke discriminatie;
Maxim Februari, essayist, filosoof van moraal en recht, en schrijver van twee romans die op geen enkele manier over lichamelijkheid gaan, maar ook van de bundel De maakbare man: notities over transseksualiteit en;
David Nolens, schrijver van onder meer vijf experimentele romans zoals Stilte en melk voor iedereen, waarin ervaringen van seksualiteit en lichamelijkheid niet losstaan van een genadeloze analyse van de hedendaagse westerse maatschappij.

DRIFT presenteert een podiumgesprek dat u hedendaagse Nederlandstalige literatuur uit verschillende hoeken van het literaire veld aan den lijve doet ondervinden. 

20:15-21:30, SK1

What is a disability? What can disabled people tell us about human nature? Are disabilities bad for people? Two philosophers are presenting their ideas on those issues:

Caroline Harnacke is Assistant Professor for Applied Ethics at the Department for Philosophy at Tilburg University. Her main research interests concern the relation between normative and applied ethics, bioethics, and, specifically, disability ethics. She wants to find out what being disabled can tell us about what it means to be human. Disability ethics is therefore in need of knowledge about what it is like to be disabled. However, can non-disabled people know what it is like to be disabled?

Alex Gregory is a lecturer in philosophy at the University of Southampton in the UK. He works in moral philosophy, especially on questions about the nature of disability and how disabilities affect quality of life. How do we define ‘disability’? Is there anything that all disabilities have in common, or do our views about disability need to be reformed if they are to be principled?

The moderator is Jules Sturm, who is currently teaching and conducting research at the University of Amsterdam in Literary and Cultural Analysis, focusing on critical theories of the body. Sturm will ask both Harnacke and Gregory about the role of disability theory and philosophy for people’s lives with disability, and therefore the relevance of disability studies. Furthermore, specific approaches to disability (such as bioethics, political philosophy versus a sociological or applied science approach) will come across.

20:15-21:15, SK2

deFusie presenteert op het wijsgerig festival Drift in Studio/K de Idee #16. We gaan in gesprek met Tina Rahimy en Dennis van den Auweele en worden gerelativeerd door Daan Mulder, Propria Cures.

In de westerse geschiedenis van het denken zijn weinig liefhebbers te vinden van ons vlees. Plato sprak over de ’kerker van de ziel’, christelijke denkers noemden haar ’zondig’ en tijdens de Verlichting werd zij gereduceerd tot niet veel meer dan een ’bete machine’; onschuldig maar dom. Volgens de filosoof Gunther Anders had zich als gevolg hiervan een Prometheïsch schaamte van ons meester gemaakt, een verlegenheid over onze eigen functionele inferioriteit ten opzichte van de techniek. Hoe komen we in het reine met deze zogenaamde gebrekkigheid? Is het vanuit ons denken mogelijk lichamelijkheid, en haar mogelijke politieke betekenis, te erkennen?

Dennis Vanden Auweele is godsdienstfilosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2014 verdedigde hij met succes zijn proefschrift ’Pessimism in Kant and Shopenhauer: On the Horror of Existence’. Vanden Auweele schreef diverse artikelen over existentiële thema’s -het kwaad, de zelfmoord en genade- en in januari 2017 verscheen zijn boek Filosoferen bij Schemerlicht, over (on)macht en (wan)hoop bij uitgeverij Klement. Samen met hem zullen we het zaterdag hebben over pessimisme, binding, en de rol van het lichaam in het geloof. 

22:30-23:15, SK2

In order to "watch and pray so that you will not fall into temptation" it is necessary to have a hermeneutic spirit and flesh. The goal of this talk is to outline the vital meaning hermeneutics has acquired in this so called age of "alternative facts." If truth, facts, or God have never been objective realms out there, but rather consequences of our prejudices, history, and interpretations, it's not because they are not real, but rather their reality is at large, that is, weak. This is why anyone who calls for realism today is really calling to order, that is, discard your religious, sexual, and political differences. Salvation takes place against reality, weakening, secularizing, and interpreting it.

Santiago Zabala is ICREA Research Professor at the Pompeu Fabra University. He is the author and editor of ten books, including The Remains of Being, Hermeneutic Communism, with G. Vattimo, and Why Only Art can Save Us. He also writes opinion articles for the New York Times, Al-Jazeera, and The Los Angeles Review of Books.

22:45-23:30, SK1

‘Het vlees is zwak’ als vorm van impotentie, in de dubbele zin van het woord. Viagra steekt een helpende hand toe in het eerste ‘machteloze’ geval. In het tweede geval, het etymologisch minder bekende broertje, krijgt het Latijnse impotens de betekenis ‘niet in staat tot beheersen’, of zoals Lewis & Short het zo treffend opsomt: ‘that is not master of himself, unbridled, headstrong, violent, insolent, immoderate, excessive, furious’. 
Impotentie is één van de grote uitdagingen van de moderne (seksuele) controle-maatschappij: moet je als individu je verzetten tegen onbeheersbaar verlangen? Waarom wel of niet, en hoe dan? Langs voorbeelden als Horatius’ overwinningsode op Cleopatra (1.37, het befaamde nunc est bibendum) en films als Nymphomaniac (2013) kunnen we reflecteren op impotentie en ons zwakke vlees.

21:45-22:15, trap

Of we het nou hebben over stasis of panta rei, metafysica generalis of specialis, res cogitans of res extensa, geest of vlees; de volledige geschiedenis van de wijsbegeerte wordt geplaagd door een schizofrene plaag: bifurcatie (tweedeling). Student Nathanael Korfker, winnaar van de DRIFT-essaywedstrijd in samenwerking met deFusie en de Groene Amsterdammer, zal in een korte lezing de platte ontologie van het speculatief realisme aanbevelen als oplossing voor de bifurcatieplaag.

22:15-22:45, SK4

De dubbelzijdige, tegenstrijdige typering van de vluchteling (enerzijds als hulpeloos en passief, anderzijds als kwaadwillig en actief) in de media of binnen het migratiedebat is niet nieuw. Ze moet echter gezien worden in relatie tot het autonome handelen en de vormen van authentieke politiek die de migrant uitoefent. Aan de hand van Arendt en Agamben zal worden gekeken naar de typering van ‘de vluchteling’, de (gewelddadige) vormen van uitsluiting die de migrant ‘zwak’ maken en houden en tot slotte de ruimte tot politiek handelen en verzet die hier juist bestaat. Op basis van het (her-)claimen van rechten en status zal blijken in hoeverre de vluchteling daadwerkelijk gezien kan worden als het ultieme bio-politieke subject.

22:45-23:15, trap

"A playground where questions towards the essence of womanhood can arise."

'Gender Diary', investigates the fragile borders between sexual identity, religious practices and transgression, based on readings of i.a. George Bataille. The different sculptures that make up 'Gender Diary' will be exhibited at DRIFT '17, spread all over the festival site.

Nosh Ipenburg werkte jaren in Studio/K maar studeert nu fotografie aan de KABK in Den Haag.​ De serie foto's van haar die in het restaurant tentoongesteld zijn maakte zij naar aanleiding van de documentaire 'Cowspiracy'. Met de foto's wil zij spot drijven met onze vleselijke behoefte vlees te eten. De foto's verbeelden onze ondergang aan de eigen vleesconsumptie, die geenszins denkbeeldig is door de bijdrage aan de opwarming en uitbuiting van de aarde. Het werk legt een verband met kinderspeelgoed om tot denken aan te zetten over hoe wij kinderen voeden.

Mia You published her first collection of poetry, I, too, dislike it, last year, about which fellow poet Rachel Levitsky wrote: 'For me this book is a companion, an aria to bodily discomfort and impossibility'. At DRIFT, she will read from it the long and compelling poem Birth Story, that expresses the body of the writing as being Korean-American, “post-colonial,” female – no, woman’s – globalized high capitalist.

23:30-23:50, SK4

Vicky Francken is dichter en vertaler en debuteerde dit jaar met de bundel Röntgenfotomodel. Voordat we op 1 juni a.s. horen of ze daar de Buddingh-prijs voor krijgt, komt ze eruit voordragen op DRIFT, en zullen we 'kijken of het lijf / te lijmen is' of dat we 'een lijf verbrijzelen / en er een feit van maken'.

22:45-23:05, SK4

Menno van der Veen studeerde met veel plezier wijsbegeerte en bewaart geweldige herinneringen aan de redactie van het tijdschrift Cimedart. Hij debuteerde in 2017 met zijn korte poëtische ideeënroman Rimpelgeweld. ‘Energiek, vitaal proza,’ zei de schrijver Christiaan Weijts erover. Dat is mooi, want Menno waardeert gezondheid en sterke spieren. Over het vlees is zwak, zegt hij: 'Dat herken ik! Elke dag. Als het lekker is, eet ik teveel en drink ik teveel. En ik vind het al snel lekker.'

21:30-22:00, SK4

Eva van der Post studeerde in 2015 af aan de Toneelschool en Kleinkunstacademie van Amsterdam. Na haar studie speelde ze o.a. bij muziektheatergezelschap Orkater en De Mexicaanse Hond onder regie van Alex van Warmerdam. Tijdens DRIFT zal ze fragmenten van de toneeltekst Bombsong ter gehore brengen van de Duitse schrijfster Thea Dorn. Bombsong is geschreven in 2002 en naar het Nederlands vertaald door Tom Klein.
wie pakt ons alles af
zodat we eindelijk weer van het
leven kunnen dromen dat we nu gewoon
alleen maar leven
Bombsong gaat over een vrouw die in een ziekenhuis ter wereld werd gesneden waar de couveuse drieduizend euro per nacht kostte. De zekerheid ingeboren, de absolute ondoordringbare zekerheid.
gelooft u me
ik zou mijn woede liever voor het bereiken
van een goed doel inzetten
het probleem is alleen dat alle goede
doelen al bereikt zijn.

Jan Modaal is een Nederlands pantoniem, een algemene uitdrukking voor een werknemer met een doorsnee-inkomen. In de volksmond, maar ook in de politiek, wordt deze term regelmatig gebruikt om een burger met een modaal inkomen aan te duiden: het inkomen dat het vaakst voorkomt. Jan Modaal speelt een belangrijke rol in sociaal-economische rekenmodellen. Wanneer het resultaat van het voorgenomen regeringsbeleid ongunstig uitpakt voor Jan Modaal, volgen in veel gevallen aanpassingen.

22:15-22:45, bar

Deze Amsterdamse filosofische rapper presenteerde op 24 februari zijn debuutalbum 'Praten Over Leven' in de Sugarfactory. In zijn muziek hoor je invloeden terug van Kendrick Lamar, Plato, Laurynn Hill, The Roots en Ludwig Wittgenstein. Met zijn filosofische teksten, kritische blik en dansbare beats neemt Benjamin Fro je mee naar een aangename existentiële crisis. Op DRIFT zal hij voor het eerst met een volledige liveband te bewonderen zijn. Dat wordt dus swingen met ons zwakke vlees.

00:00-00:45, bar

IKEGO is een duo: mixedmedia muzikant YouEcho en dichter Arnoud Rigter nemen je mee in een wondere wereld van klankbeeldtaal en taalklankbeelden.Via hoofdtelefoons, vloerprojecties, curieuze instrumentaria en woordvervormingen hoor je zinnen als ‘mama’s eisprong is mijn privé-oerknal’ of ‘het antwoord op al uw existentiële vragen luidt: neen’. Een kunstzinnige voorstelling voor alle zintuigen. Van, voor en door het individu dat graag doolt door lege grootstedelijke landschappen.

23:30-00:30, SK4

En Hij kwam tot de dansvloer en vond hen slapende, en zeide tot This Pumpkin Brazil: Kunt gij dan niet met Mij hen wekken? Draait die shit, opdat zij in verzoeking komen: hun vlees is wel gewillig, maar de geest is zwak.

00:45-02:15, café

Onze verre toekomst is er een van eindeloze eenzaamheid, in een steeds groter en ijler wordend heelal. Totdat, bij een bepaalde kritische dichtheid, zij onder haar eigen gewicht weer ineenstort en samenbalt tot een oneindig dichte vormeloze klomp ter grootte van een sinaasappel. Dat is de Eindkrak. Het einde der tijden. Une veine fantasmagorique. Geen vleeshal-techno maar power electronics met de energie van een universum. Ongewillig stuwend door stroomkabels persen de elektronen zich door apparaten - dat is mijn bloed. Opdat gij niet in verzoeking komt: dans, met schokkerige bewegingen als danste gij met een kruis op de rug.

02:15-03:00, bar

vriend worden van DRIFT

Vanaf heden kunt u naast bezoeker ook vriend worden van DRIFT. Door vriend te worden steunt u DRIFT en zorgt u ervoor dat DRIFT ieder jaar weer een succesvol festival weet neer te zetten.
In ruil voor uw steun en vriendschap ontvangt u jaarlijks twee entreebewijzen voor ons festival. Daarnaast zullen wij u allerlei extra’s per post toezenden. Het allerbelangrijkste is echter dat wij ook uw vriend zullen zijn en u eeuwig dankbaar zullen blijven voor uw steun. U wordt vriend van DRIFT voor 40,- euro per jaar. Dit bedrag wordt zodra onze vriendschap is beklonken tot wederopzegging jaarlijks van uw rekening afgeschreven. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een grotere bijdrage te leveren. De mogelijkheid daartoe vindt in het formulier hieronder, waar u ook al uw overige gegevens achter kunt laten.


tasjes

Als u weleens op de Oudemanhuispoort komt, dan kent u ze wel: de DRIFT-tasjes. Achteloos komen ze voorbijslenteren, gevuld met boeken en flesjes water, op weg naar college of een kopje koffie tussendoor. Op het eerste gezicht zien ze eruit als elk ander hip katoenen tasje, maar wat de meeste mensen niet weten is dat ze een volstrekt uniek, jaarlijks veranderend Filosofisch Fashion Statement zijn waarmee de drager uitdraagt een DRIFT-ganger te zijn. Benevens deze functie zijn ze vooral erg handig, want altijd sterker en groter dan je dacht en bovendien een mooi aandenken aan een boeiende avond. Wilt u ook flaneren met een DRIFT-tasje? Dat kan! Voor een schamele 5,- euro zenden wij u een tasje toe. Stuur daarvoor een mail met uw gegevens naar: festivaldrift@gmail.com

publicatie

Heeft u een lezing of debat niet helemaal kunnen volgen, of kon u vanwege het volle programma een interessant onderdeel niet meemaken? Niet getreurd: vanaf 2013 maakt en publiceert DRIFT elk jaar een naslagwerk waarin alle lezingen en debatten als transcripties zijn opgenomen.
Ze zijn hieronder gratis te downloaden als e-book; wilt u een gedrukte versie, dan kunt u met ons contact op nemen via festivaldrift@gmail.com.

DRIFT 2013: De dingen de baas
DRIFT 2014: Onder invloed
DRIFT 2015: De chaos tegemoet
DRIFT 2016: In staat tot natuur (binnenkort beschikbaar)

geschiedenis

Sinds 2006 zet een groep filosofiestudenten van de Universiteit van Amsterdam zich jaarlijks in om Wijsgerig Festival DRIFT te organiseren. De oprichting van DRIFT kwam voort uit onvrede over de kwaliteit van het aanbod van wijsgerige festivals. Dit is echter slechts de concrete aanleiding voor de oprichting van DRIFT; er ligt iets anders aan het festival ten grondslag, namelijk de liefde voor de wijsbegeerte en de wens om deze liefde met anderen te delen.

DRIFT wil hoogstaande academische filosofie toegankelijk maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Door wijsgerige academici uit binnen- en buitenland een podium te bieden is DRIFT een platform dat de huidige ontwikkelingen binnen de filosofie weergeeft. Bezoekers worden uitgenodigd om kennis te maken met theorieën en denkers waar zij anders wellicht niet snel mee in aanraking zouden komen. DRIFT vormt een unieke combinatie van filosofie en cultuur. Doordat zowel lezingen en debatten als poëzie, proza, muziek, theater en beeldende kunst worden geprogrammeerd, ontstaat er een wisselwerking tussen de filosofische theorieën en de kunstzinnige uitingen waardoor de randen van de filosofie worden opgezocht.

Op dit festival gaan gerenommeerde namen in debat met jong aanstormend talent. Er bestaat ruimte voor complexe, specialistische en diepgravende filosofische theorieën, maar ook voor losgaan op de dansvloer. Ieder jaar worden filosofiestudenten uitgenodigd om als trapsprekers hun visie op de wereld en het huidige filosofische klimaat te laten zien. Wijsgerig festival DRIFT is dus een verbinding tussen kwalitatief hoogstaande lezingen en een veelheid van kunsten. De bezoeker wordt heen en weer geslingerd tussen theorieën, gesprekken, kunsten en indrukken. Het publiek raakt op drift of wellicht driftig van nieuwe ideeën.

collectief

Rianne van Dam
Kim Schoof
Yvo Greydanus
Daan Doeleman
Paulien Koning
Marie Keulen

Design: Ylja Band
Website: Oscar Keur

partners

De Groene Amsterdammer
Cimedart
Athenaeum
De Uitkijk

fondsen en sponsoren

Stichting Toekenningen
Amsterdams Universiteitsfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Departement Wijsbegeerte UvA
Studievereniging AmFiBi

contactinfo

Stichting Wijsgerig Festival DRIFT
Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14
1012 GC Amsterdam

NL08 INGB 0006 0582 05
t.n.v. Stichting Wijsgerig Festival DRIFT

E-mail: festivaldrift@gmail.com